Škola anglického jazyka Happy Hour

Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť HAPPY HOUR s.r.o., Námestie Matice slovenskej 4262/15, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „HH“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť a firmy. Jej cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné služby. Vzdelávanie detí a mládeže zabezpečujú kvalifikovaní lektori v príjemnom prostredí.

  1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi HH a študentom vzniká na základe vyplnenej prihlášky na kurz anglického jazyka, respektíve objednávky. Prihlásenie do kurzu je záväzné po uhradení trojmesačnej platby vrátane zápisného ( 5 € ), ktorá musí byť uhradená najneskôr sedem pracovných dní pred začatím prvej hodiny vybraného kurzu. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr dva pracovné dni pred začiatkom kurzu, v tomto prípade sa žiakovi prihlasovací poplatok – zápisné nevráti. Pokiaľ študent nemôže do kurzu nastúpiť zo zdravotných dôvodov, je potrebné k odhláseniu pripojiť aj originál potvrdenia od lekára. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne v sídle spoločnosti podpísaním príslušného tlačiva. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 4 (storno poplatky).

  1. Platba za kurz a realizácia platby

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo uhradenie požadovanej sumy v hotovosti v sídle spoločnosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr.
Deti, mládež a dospelí (súkromné osoby) obdržia potvrdenie o prijatí platby a v prípade uhradenia platby prevodom ( na účet HH ) obdržia pokyn k platbe.
Platba za kurz sa uskutočňuje 3 mesiace vopred vždy 5 pracovných dní pred začatím ďalšieho trimestra.
Vždy po ukončení školského roka sa spracuje zúčtovanie zaplatených platieb v súlade s počtom odučených hodín. Podľa vyúčtovania je klient povinný doplatiť rozdiel, resp. sa mu preplatok vráti.

  1. Storno poplatky

Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške prihlasovacieho poplatku – zápisného.
Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu /mesačný objem/.
Jazyková škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch ( zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektora a pod.). Všetky zmeny budú klientovi včas oznámené. HH si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3. V takom prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni, ak to bude možné z organizačných a kapacitných dôvodov. V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.
Odhlásenie z kurzu je možne písomne na adrese info@happylearning.sk, a to 3 týždne vopred.

  1. Vymeškané vyučovacie hodiny

V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu. Študentovi, ktorý absolvuje kurz one-to-one (VIP kurz) je vystavovaná faktúra v objeme hodín, ktorý je špecifikovaný na objednávke/prihláške na jazykový kurz. Hodiny, ktoré boli odvolané 24 hodín pred začatím vyučovacej hodiny zo strany študenta lektorovi alebo emailom na info@happylearning.sk, sa považujú za regulárne odvolané hodiny a študent má právo si dané hodiny nahradiť v danom školskom roku po dohode s lektorom. Študenti, ktorí absolvujú kurz formou skupinovej výuky, nemajú právo na vrátenie poplatku za kurz, ak sa na hodine nezúčastnia. Pokiaľ študent absentoval na 2 vyučovaniach za sebou zo zdravotných dôvodov, na požiadanie študenta je možné nahradiť si vyučovacie hodiny, náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnom trimestri. V prípade, že študent požaduje presunutie náhrady termínov do ďalšieho obdobia, musí o presun platby požiadať písomne. Žiadosť bude posúdená majiteľmi školy. Výsledok bude študentovi oznámený telefonicky. V prípade, že existujú oprávnené prekážky (vážna choroba, operácia, autonehoda), je potrebné k žiadosti o presun platby priložiť lekárske potvrdenie.

Prázdniny a dovolenka
HH škola anglického jazyka vždy vopred oznámi svojim študentom pripravované prázdniny alebo dovolenky. Hodiny budú nahradené, alebo bude preplatok vrátený.

  1. Sťažnosti

Študent môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť v kancelárii jazykovej školy, kde škola študenta oboznámi s možným riešením problému, respektíve s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

  1. Certifikáty

Certifikát je vydaný na základe ústnej alebo písomnej žiadosti študenta. Je nutné absolvovať 80% vyučovacích hodín.

  1. Odstúpenie od zmluvy

Z dôvodu naplnenia kapacít môže HH od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet spoločnosti, respektíve úhrada v hotovosti.
HH si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojím chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz do 15 dní od termínu splatnosti, je HH oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

  1. Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely jazykovej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Študent vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré HH poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely jazykovej školy.

  1. Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len po dobu navštevovania jazykového kurzu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu budú všetky osobné údaje vymazané a skartované do 30 dní od ukončenia zmluvného vzťahu.

Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2023.
V Dubnici nad Váhom, dňa 17.7.2023.

kontakt

Tel: 0907 694 946
0905 276 453
info@happylearning.sk